• Decimal 
Mobile

forgot?

Forgot your password?

Enter your e-mail address and we'll help you reset your password.

Results

From: To:

VirtualFootballInternationalVirtualFootball

05/06 00:00AST vs SHU0:2 
05/06 00:03WOL vs NOR2:1 
05/06 00:06BOU vs MNU0:2 
05/06 00:09EVE vs BUR2:3 
05/06 00:12MNC vs SOU3:1 
05/06 00:15ARS vs CHE1:4 
05/06 00:18SHU vs LIV2:4 
05/06 00:21BHA vs AST3:2 
05/06 00:24BUR vs LEI0:0 
05/06 00:27NOR vs WHU3:1 
05/06 00:30MNU vs CHE1:0 
05/06 00:33SOU vs MNC0:2 
05/06 00:36SHU vs WAT1:1 
05/06 00:39ARS vs NEW2:3 
05/06 00:42EVE vs BUR1:2 
05/06 00:45LEI vs BOU0:0 
05/06 00:48TOT vs SOU2:0 
05/06 00:51MNU vs WOL1:2 
05/06 00:54EVE vs LIV0:1 
05/06 00:57BUR vs AST0:1 
05/06 01:00SOU vs CRY1:1 
05/06 01:03LEI vs TOT2:2 
05/06 01:06WAT vs SHU1:3 
05/06 01:09ARS vs BHA4:1 
05/06 01:12WHU vs MNU0:2 
05/06 01:15SOU vs CRY1:3 
05/06 01:18WOL vs NOR2:3 
05/06 01:21EVE vs ARS3:1 
05/06 01:24WHU vs TOT2:2 
05/06 01:27NEW vs CRY2:1 
05/06 01:30AST vs BHA2:2 
05/06 01:33EVE vs MNC0:3 
05/06 01:36SOU vs NOR3:2 
05/06 01:39CHE vs BOU3:1 
05/06 01:42LEI vs MNU2:1 
05/06 01:45EVE vs WHU1:1 
05/06 01:48TOT vs NEW0:1 
05/06 01:51LIV vs SHU1:2 
05/06 01:54BHA vs CRY1:0 
05/06 01:57WOL vs MNC0:1 
05/06 02:00CHE vs WAT2:0 
05/06 02:03WHU vs BOU2:1 
05/06 02:06LEI vs BHA2:1 
05/06 02:09NEW vs CRY1:1 
05/06 02:12WOL vs TOT3:2 
05/06 02:15BUR vs NOR2:2 
05/06 02:18SHU vs LEI0:0 
05/06 02:21MNC vs EVE0:1 
05/06 02:24BOU vs LIV1:1 
05/06 02:27TOT vs BUR3:2 
05/06 02:30NOR vs BHA3:1 
05/06 02:33SOU vs SHU1:1 
05/06 02:36CHE vs WAT2:0 
05/06 02:39EVE vs WOL0:1 
05/06 02:42NEW vs MNC0:0 
05/06 02:45WHU vs ARS2:3 
05/06 02:48MNU vs CHE1:0 
05/06 02:51NOR vs CRY1:2 
05/06 02:54EVE vs SHU1:1 
05/06 02:57WHU vs TOT0:2 
05/06 03:00NEW vs BOU3:3 
05/06 03:03WAT vs CHE1:0 
05/06 03:06MNC vs MNU0:0 
05/06 03:09SOU vs BUR2:2 
05/06 03:12EVE vs BOU1:1 
05/06 03:15WHU vs LIV0:3 
05/06 03:18MNU vs BHA0:0 
05/06 03:21LEI vs SOU2:1 
05/06 03:24BUR vs AST1:1 
05/06 03:27WAT vs ARS1:2 
05/06 03:30CHE vs MNC2:1 
05/06 03:33EVE vs BOU0:1 
05/06 03:36AST vs SOU1:2 
05/06 03:39WOL vs SHU1:0 
05/06 03:42NOR vs WHU3:1 
05/06 03:45LEI vs MNC1:1 
05/06 03:48NEW vs BHA0:0 
05/06 03:51CRY vs ARS1:1 
05/06 03:54SOU vs AST4:1 
05/06 03:57EVE vs BUR1:0 
05/06 04:00SHU vs WOL4:1 
05/06 04:03WAT vs MNC1:0 
05/06 04:06CHE vs WHU1:1 
05/06 04:09TOT vs AST3:2 
05/06 04:12CRY vs BUR0:3 
05/06 04:15LIV vs NEW1:2 
05/06 04:18BOU vs WAT1:1 
05/06 04:21NOR vs SHU2:0 
05/06 04:24SOU vs ARS2:0 
05/06 04:27EVE vs MNU1:0 
05/06 04:30WAT vs AST1:1 
05/06 04:33BHA vs CRY1:2 
05/06 04:36MNC vs LEI2:2 
05/06 04:39CHE vs NOR2:0 
05/06 04:42BOU vs WHU0:1 
05/06 04:45CRY vs BUR1:2 
05/06 04:48SOU vs NEW3:2 
05/06 04:51LEI vs WAT0:0 
05/06 04:54MNU vs EVE1:0 
05/06 04:57LIV vs CRY0:0 
05/06 05:00TOT vs WOL3:0 
05/06 05:03WAT vs LEI2:0 
05/06 05:06ARS vs MNC2:0 
05/06 05:09EVE vs SHU1:1 
05/06 05:12WOL vs SOU0:0 
05/06 05:15BHA vs MNU1:1 
05/06 05:18BOU vs NOR1:1 
05/06 05:21LIV vs CHE0:2 
05/06 05:24SOU vs EVE2:0 
05/06 05:27WOL vs LEI3:2 
05/06 05:30MNC vs WAT2:1 
05/06 05:33TOT vs CHE0:2 
05/06 05:36WHU vs EVE3:0 
05/06 05:39WOL vs BUR2:1 
05/06 05:42SHU vs SOU2:1 
05/06 05:45BOU vs LIV3:0 
05/06 05:48WHU vs EVE0:0 
05/06 05:51AST vs CRY2:1 
05/06 05:54LEI vs WAT4:2 
05/06 05:57BHA vs LIV2:1 
05/06 06:00SOU vs SHU1:1 
05/06 06:03NEW vs EVE3:1 
05/06 06:06CRY vs TOT1:4 
05/06 06:09AST vs WHU1:1 
05/06 06:12BUR vs BOU2:1 
05/06 06:15NOR vs CHE3:2 
05/06 06:18LEI vs MNC1:0 
05/06 06:21EVE vs SHU1:1 
05/06 06:24BUR vs CRY2:3 
05/06 06:27BHA vs ARS0:1 
05/06 06:30TOT vs LIV2:2 
05/06 06:33WAT vs LEI1:3 
05/06 06:36SHU vs SOU3:3 
05/06 06:39WHU vs BOU1:0 
05/06 06:42NOR vs MNU3:0 
05/06 06:45CRY vs NEW1:0 
05/06 06:48SOU vs ARS3:2 
05/06 06:51WHU vs LEI4:2 
05/06 06:54WOL vs EVE1:3 
05/06 06:57CRY vs NEW3:1 
05/06 08:00BOU vs SOU2:0 
05/06 08:03LEI vs TOT2:0 
05/06 08:06MNC vs AST2:0 
05/06 08:09WHU vs WOL3:0 
05/06 08:12CRY vs SHU2:2 
05/06 08:15BUR vs BHA1:0 
05/06 08:18LIV vs SOU3:1 
05/06 08:21NEW vs BOU2:0 
05/06 08:24WAT vs MNU3:1 
05/06 08:27NOR vs CHE0:1 
05/06 08:30LEI vs AST2:0 
05/06 08:33BHA vs EVE1:0 
05/06 08:36CRY vs LIV1:1 
05/06 08:39NEW vs BUR1:2 
05/06 08:42SHU vs WOL1:0 
05/06 08:45BHA vs MNC2:1 
05/06 08:48WAT vs MNU0:1 
05/06 08:51AST vs LEI2:1 
05/06 08:54WOL vs BOU0:0 
05/06 08:57SOU vs NOR1:2 
05/06 09:00LIV vs WAT1:1 
05/06 09:03MNC vs BUR3:1 
05/06 09:06ARS vs SHU2:0 
05/06 09:09NOR vs BHA2:1 
05/06 09:12NEW vs AST2:1 
05/06 09:15WOL vs BOU2:0 
05/06 09:18MNU vs CHE2:1 
05/06 09:21ARS vs BHA2:0 
05/06 09:24CRY vs MNC0:0 
05/06 09:27WAT vs TOT2:2 
05/06 09:30WHU vs BOU1:1 
05/06 09:33SHU vs NEW2:0 
05/06 09:36MNC vs CHE0:0 
05/06 09:39AST vs LIV0:0 
05/06 09:42MNU vs NOR0:1 
05/06 09:45WOL vs NEW1:1 
05/06 09:48BOU vs WHU2:2 
05/06 09:51AST vs SOU1:1 
05/06 09:54EVE vs NOR3:2 
05/06 09:57SHU vs LIV3:1 
05/06 10:00CRY vs NEW1:4 
05/06 10:03MNU vs AST2:1 
05/06 10:06LEI vs EVE0:0 
05/06 10:09BOU vs MNC1:3 
05/06 10:12TOT vs CHE0:0 
05/06 10:15CRY vs SOU2:3 
05/06 10:18BHA vs ARS0:2 
05/06 10:21EVE vs WHU3:0 
05/06 10:24WAT vs LIV1:2 
05/06 10:27WOL vs CHE1:0 
05/06 10:30ARS vs MNC0:3 
05/06 10:33SHU vs BOU0:2 
05/06 10:36AST vs LIV2:3 
05/06 10:39WHU vs EVE1:0 
05/06 10:42CHE vs MNU2:0 
05/06 10:45SHU vs WAT2:3 
05/06 10:48LEI vs WOL1:1 
05/06 10:51SOU vs LIV2:4 
05/06 10:54ARS vs MNU1:3 
05/06 10:57TOT vs BHA1:0 
05/06 11:00LEI vs BOU0:0 
05/06 11:03LIV vs SHU1:1 
05/06 11:06BUR vs AST2:1 
05/06 11:09CRY vs MNC0:1 
05/06 11:12WHU vs NEW3:1 
05/06 11:15EVE vs NOR2:0 
05/06 11:18SOU vs LIV1:3 
05/06 11:21WOL vs MNC0:2 
05/06 11:24LEI vs BOU1:2 
05/06 11:27AST vs NOR1:2 
05/06 11:30LIV vs CHE1:0 
05/06 11:33CRY vs WAT0:0 
05/06 11:36NEW vs SOU0:2 
05/06 11:39SHU vs ARS2:3 
05/06 11:42BHA vs TOT1:1 
05/06 11:45MNC vs LIV0:1 
05/06 11:48SOU vs EVE2:4 
05/06 11:51NOR vs LEI0:2 
05/06 11:54ARS vs TOT1:0 
05/06 11:57CHE vs WHU3:1 
05/06 12:00BOU vs LIV2:2 
05/06 12:03LEI vs MNC2:1 
05/06 12:06ARS vs NOR1:2 
05/06 12:09SOU vs TOT1:3 
05/06 12:12NEW vs CRY1:0 
05/06 12:15BUR vs EVE3:1 
05/06 12:18LEI vs CHE0:0 
05/06 12:21BOU vs WOL2:0 
05/06 12:24TOT vs LIV2:2 
05/06 12:27NOR vs MNC1:0 
05/06 12:30ARS vs NEW2:2 
05/06 12:33WAT vs EVE1:0 
05/06 12:36LEI vs WHU1:2 
05/06 12:39AST vs WOL1:2 
05/06 12:42BUR vs NEW2:1 
05/06 12:45SOU vs MNC3:3 
05/06 12:48CHE vs LIV0:2 
05/06 12:51WOL vs SHU0:1 
05/06 12:54MNU vs NOR3:1 
05/06 12:57MNC vs WHU4:1 
05/06 13:00ARS vs CHE3:1 
05/06 13:03LEI vs SHU2:3 
05/06 13:06MNU vs EVE2:3 
05/06 13:09NOR vs CRY0:2 
05/06 13:12BOU vs BHA0:1 
05/06 13:15WOL vs LEI4:0 
05/06 13:18ARS vs TOT2:1 
05/06 13:21NEW vs NOR0:0 
05/06 13:24MNC vs BUR4:1 
05/06 13:27SOU vs BOU1:0 
05/06 13:30LEI vs AST2:1 
05/06 13:33WAT vs SHU1:2 
05/06 13:36LIV vs EVE3:0 
05/06 13:39NEW vs MNC0:2 
05/06 13:42SOU vs WOL1:0 
05/06 13:45BHA vs TOT0:0 
05/06 13:48CHE vs CRY1:1 
05/06 13:51NOR vs ARS2:2 
05/06 13:54WAT vs MNU2:1 
05/06 13:57SOU vs NEW3:0 
05/06 14:00EVE vs BUR2:0 
05/06 14:03BOU vs WOL0:0 
05/06 14:06WHU vs WAT2:2 
05/06 14:09NEW vs CRY2:2 
05/06 14:12SOU vs BHA0:1 
05/06 14:15NOR vs BUR0:0 
05/06 14:18MNU vs MNC1:2 

Table TennisRussiaBoom Cup

05/06 00:00Kondrashkin, Andrey - Khramukhin, Daniil4:2 (11:4, 11:9, 7:11, 11:4, 9:11, 11:5, 60:44)
05/06 00:34Rozhkov, Vladimir - Knyazkin, Maxim3:4 (5:11, 11:6, 8:11, 11:9, 11:9, 5:11, 8:11, 59:68)
05/06 01:13Rozhkov, Vladimir - Khramukhin, Daniil4:3 (5:11, 11:7, 2:11, 7:11, 11:7, 11:6, 11:5, 58:58)
05/06 01:47Kondrashkin, Andrey - Knyazkin, Maxim1:4 (9:11, 9:11, 7:11, 11:7, 9:11, 45:51)
05/06 02:20Kondrashkin, Andrey - Rozhkov, Vladimir0:4 (9:11, 9:11, 8:11, 9:11, 35:44)
05/06 02:44Khramukhin, Daniil - Knyazkin, Maxim3:4 (9:11, 7:11, 11:8, 11:9, 11:9, 5:11, 4:11, 58:70)

Table TennisUkraineTT-Cup

05/06 00:05Baistruchenko, Dmitrii - Arzanov, Dmitriy3:0 (11:5, 11:9, 13:11, 35:25)
05/06 00:10Paukov, Vadim - Myrza, Anton1:3 (6:11, 6:11, 11:6, 4:11, 27:39)
05/06 00:15Matsyuk, Andrey - Mikhalus, Alexander2:3 (11:9, 12:10, 7:11, 4:11, 5:11, 39:52)
05/06 00:35Semenec Aleksandr - Baistruchenko, Dmitrii3:1 (11:8, 12:10, 7:11, 11:5, 41:34)
05/06 00:40Yaskov, Dmitry - Paukov, Vadim2:3 (11:9, 10:12, 11:13, 11:8, 9:11, 52:53)
05/06 00:45Khvisyuk, Andrey - Matsyuk, Andrey3:1 (16:14, 11:3, 7:11, 11:8, 45:36)
05/06 01:05Kinash, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy3:0 (11:6, 11:6, 11:6, 33:18)
05/06 01:15Salivonchyk, Vasily - Trachuk, Viktor0:3 (3:11, 3:11, 9:11, 15:33)
05/06 01:22Myrza, Anton - Protopopov, Vitaliy3:1 (11:8, 11:9, 6:11, 11:7, 39:35)
05/06 01:35Semenec Aleksandr - Kinash, Sergey3:0 (11:9, 11:7, 13:11, 35:27)
05/06 01:45Khvisyuk, Andrey - Salivonchyk, Vasily3:1 (11:8, 13:11, 3:11, 11:7, 38:37)
05/06 01:47Paukov, Vadim - Goloborodko, Evgeniy1:3 (9:11, 4:11, 11:9, 7:11, 31:42)
05/06 02:05Derevinskiy, Dmitriy - Arzanov, Dmitriy3:0 (11:9, 14:12, 11:3, 36:24)
05/06 02:15Trachuk, Viktor - Mikhalus, Alexander3:0 (11:7, 11:5, 11:8, 33:20)
05/06 02:35Arzanov, Dmitriy - Kinash, Sergey3:2 (6:11, 11:7, 13:15, 12:10, 13:11, 55:54)
05/06 02:45Mikhalus, Alexander - Salivonchyk, Vasily1:3 (9:11, 11:8, 5:11, 7:11, 32:41)
05/06 03:09Semenec Aleksandr - Baistruchenko, Dmitrii1:3 (5:11, 11:8, 10:12, 6:11, 32:42)
05/06 03:15Trachuk, Viktor - Khvisyuk, Andrey0:3 (4:11, 4:11, 9:11, 17:33)

Table TennisRussiaPro League

05/06 00:05Merkushin, Yuriy - Kirilenko, Andrey2:3 (7:11, 11:3, 10:12, 11:9, 4:11, 43:46)
05/06 00:08Elistratov, Igor - Demic, Ying2:3 (11:8, 6:11, 7:11, 12:10, 4:11, 40:51)
05/06 00:09Molodtsov, Denis - Serebrennikov, Alexander1:3 (4:11, 5:11, 11:6, 6:11, 0:0, 26:39)
05/06 00:33Sayanov, Denis - Ogay, Sergey0:3 (2:11, 3:11, 5:11, 0:0, 10:33)
05/06 00:35Abramov, Kirill - Frolov, Alexander 2:3 (11:7, 11:9, 8:11, 7:11, 7:11, 44:49)
05/06 00:43Kolesnikov, Dmitry - Bazilevsky, Vitaly3:1 (7:11, 11:7, 11:8, 11:8, 40:34)
05/06 07:00Ivanov, Valery - Ilyukhin, Evgeniy3:2 (14:16, 9:11, 11:8, 11:5, 11:8, 56:48)
05/06 07:30Arutyunyan, Artem - Kruchkov, Evgeny1:3 (11:13, 10:12, 13:11, 9:11, 0:0, 43:47)
05/06 07:30Novikov, Ilya - Pandur, Ivan3:1 (11:3, 6:11, 11:6, 11:2, 0:0, 39:22)
05/06 08:46Shagarov, Oleg - Ivanov, Valery3:2 (8:11, 10:12, 11:9, 12:10, 11:9, 52:51)
05/06 08:50Sukharkov, Oleg - Khomutov, Sergey3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 11:6, 0:0, 39:35)

Table TennisArmeniaITT Cup

05/06 03:00Avakimyan, Davit - Galoyan, Ruben3:0 (11:7, 11:4, 14:12, 36:23)
05/06 03:00Apraliyan, Shant - Altunyan, Karen0:3 (12:14, 11:13, 4:11, 27:38)
05/06 03:40Galoyan, Ruben - Sahakyan, Andranik2:3 (13:11, 11:8, 10:12, 7:11, 8:11, 49:53)
05/06 03:40Gevorgyan, Gegham - Altunyan, Karen3:0 (11:4, 16:14, 11:9, 38:27)

VolleyballInternationalDistrict League

05/06 00:00Scout - Legion Pro0:3 (22:25, 19:25, 23:25, 64:75)
05/06 01:30Legion Pro - Scout2:3 (19:25, 25:23, 25:19, 22:25, 10:15, 101:107)

VolleyballRussiaRegional League

05/06 01:15Ural Volley - Ural Legion2:3 (25:15, 27:29, 14:25, 25:20, 10:15, 101:104)
05/06 06:08Ural Air Force - Elevation3:1 (14:25, 25:17, 25:15, 25:17, 89:74)

VolleyballRussiaCanaveral League

05/06 04:00Black Stars - Yellow Stars0:3 (24:26, 21:25, 22:25, 67:76)
05/06 05:40Yellow Stars - Black Stars0:3 (21:25, 22:25, 17:25, 60:75)

VolleyballRussiaRegional League, Women

05/06 08:00Ural Stars (w) - Energy Ekaterinburg (w)3:0 (25:22, 25:14, 25:14, 75:50)
05/06 10:00Red Fox (w) - Ural Mountains (w)3:2 (25:18, 12:25, 25:21, 21:25, 15:13, 98:102)

VolleyballRussiaLeague Pro

05/06 08:20Vityaz Pro - Pipe Pro1:3 (22:25, 25:19, 20:25, 26:28, 93:97)
05/06 10:20Empire Pro - Titans Pro0:3 (13:25, 30:32, 20:25, 63:82)

VolleyballRussiaLiberty League, Women

05/06 12:00Panthers (w) - Foxes (w)3:0 (25:15, 25:23, 25:22, 75:60)
05/06 13:15Foxes (w) - Panthers (w)2:1 (18:25, 25:19, 25:23, 14:5)

SoccerCosta RicaPrimera Division

05/06 02:00Guadalupe - Liga Deportiva Alajuelense3:0 (1:0, 2:0, 4:6, 6:5, 3:1, 3:4, 2:4, 2:2)

SoccerVietnamU19, Youth League

05/06 08:30Hoang Anh Gia Lai II U19 - Binh Phuoc U191:2 (0:2, 1:0, 10:2, 3:1, 7:1)
05/06 09:00Da Nang U19 - QNK Quang Nam U193:1 (2:0, 1:1)
05/06 09:00Song Lam Nghe An U19 - Thanh Hoa U191:0 (0:0, 1:0, 2:0, 1:0, 1:0)
05/06 10:30Sanna Khanh Hoa U19 - TP Ho Chi Minh FC U191:3 (1:1, 0:2, 3:6, 2:3, 1:3)

SoccerInternational ClubsClub Friendly Games

05/06 09:00Slavia Prague U19 - Bohemians 1905 Prague U192:1 (1:1, 1:0)
05/06 13:00Valerenga - Jerv0:1 (0:0, 0:1)

SoccerVietnamDivision 2

05/06 09:30Dong Thap - TP Can Tho5:4 (2:3, 3:1, 1:3, 3:5, 1:3, 2:2, 1:3)
05/06 11:00Pho Hien FC - Binh Phuoc2:1 (0:1, 2:0, 9:8, 8:4, 1:4)

SoccerVietnamV-League

05/06 11:00Vicem Hai Phong - TP Ho Chi Minh0:0 (0:0, 0:0, 4:2, 4:5, 3:0, 1:5, 1:0, 3:2)
05/06 12:00Nam Dinh - Clb Viettel1:2 (1:1, 0:1, 1:0, 2:2, 0:3, 0:0, 0:3, 1:0, 1:0, 1:2)
05/06 13:00Saigon FC - Binh Duong0:0 (0:0)

SoccerBelarusReserve League

05/06 11:00Slavia Mozyr Reserve - Neman Grodno Reserve1:1 (0:0, 1:1, 2:2, 4:2, 3:0, 1:2, 1:0, 1:2)
05/06 14:00Isloch Reserve - Rukh Brest Reserve0:0 (0:0)

SoccerSouth KoreaK-League

05/06 11:30Incheon United - Gangwon FC1:2 (1:1, 0:1, 2:1, 4:9, 1:4, 3:5, 0:0, 2:1)

SoccerAustraliaNPL, Northern Territory

05/06 12:00Hellenic - Mindil Aces3:1 (3:1)

TennisExhibitionExhibition Tournament, Singles

05/06 02:10Budov, Daniil - Riman, Edward2:1 (6:3, 3:6, 6:4, 50:40, 40:15, 40:15, 0:40, 0:40, 50:40, 40:30, 15:40, 40:15, 40:50, 40:50, 15:40, 0:0, 40:30, 0:40, 50:40, 0:40, 40:15, 15:40, 30:0, 40:30, 30:40, 40:30, 0:0, 15:13)
05/06 05:00Statham, O. - Heap, D.2:0 (7:5, 6:1, 40:30, 40:0, 40:15, 40:0, 40:50, 40:30, 13:6)
05/06 06:15Sharlay, Semen - Urbanovich, Gennadiy0:2 (4:6, 2:6, 15:40, 50:40, 50:40, 15:40, 30:40, 40:0, 0:40, 50:40, 15:40, 0:0, 40:30, 15:40, 0:40, 15:40, 40:30, 30:40, 15:40, 30:40, 0:0, 6:12)
05/06 07:00Statham, Jose Rubin - Klintcharov, Alexander2:0 (6:4, 7:5, 50:40, 0:40, 40:0, 40:0, 40:30, 40:50, 40:15, 40:50, 40:0, 0:40, 40:0, 30:40, 50:40, 15:40, 40:15, 30:40, 40:15, 30:40, 40:0, 40:30, 50:40, 13:9)
05/06 08:00Kulibaba, Artur - Berzinish, Arvis0:2 (2:6, 2:6, 40:30, 0:40, 15:40, 0:40, 15:40, 30:40, 0:40, 40:50, 15:40, 15:40, 40:15, 40:0, 15:40, 15:40, 15:40, 4:12)
05/06 08:00Terczynski, Mateusz - Dembek, Michal0:2 (0:6, 1:6, 15:40, 30:40, 15:40, 15:40, 30:40, 0:40, 40:50, 40:50, 15:40, 15:40, 40:30, 15:40, 1:12)
05/06 09:00Hassan, Benjamin - Born, Yannick Stephan2:0 (6:2, 6:4, 50:40, 0:40, 40:30, 40:50, 50:40, 50:40, 50:40, 50:40, 50:40, 30:40, 40:15, 0:40, 50:40, 30:40, 40:0, 40:50, 50:40, 12:6)
05/06 09:20Kolasinski, Filip - Zielinski, Jan1:2 (0:6, 7:5, 0:1, 0:40, 15:40, 0:40, 15:40, 30:40, 40:30, 40:50, 40:15, 30:40, 40:0, 40:50, 40:30, 30:40, 40:15, 50:40, 50:40, 7:9, 7:12)
05/06 09:20Vinogradovs, Peteris - Kazijevs, Arturs0:1 (4:6, 1:1, 30:40, 50:40, 30:40, 40:15, 50:40, 30:40, 50:40, 40:50, 40:0, 30:40, 0:0, 5:7)
05/06 10:30Schmitz, Constantin - Naw, Hazem2:0 (6:1, 6:3, 40:50, 40:15, 40:30, 40:15, 40:30, 40:30, 15:40, 40:0, 15:40, 40:0, 0:40, 40:30, 40:30, 40:15, 40:30, 12:4)
05/06 10:40Garuts, Marcis - Lukstins, Gustavs1:1 (3:6, 7:5, 3:2, 40:0, 15:40, 40:15, 15:40, 30:40, 40:50, 50:40, 15:40, 15:40, 0:40, 50:40, 40:15, 40:30, 15:40, 30:40, 0:40, 40:30, 40:50)
05/06 11:10Rajski, Maciej - Michalski, Daniel1:2 (3:6, 7:6, 0:1, 15:40, 0:40, 50:40, 40:50, 15:40, 50:40, 30:40, 40:30, 0:40, 50:40, 15:40, 40:30, 30:40, 40:15, 0:40, 50:40, 0:0, 3:9, 10:13)
05/06 12:00Choinski, Jan - Broska, Florian1:2 (4:6, 7:5, 3:6, 40:50, 15:40, 15:15, 40:50, 40:0, 40:50, 40:50, 40:0, 15:40, 30:40, 30:40, 50:40, 40:30, 30:40, 15:40, 15:40, 50:40, 15:40, 50:40, 40:30, 40:50, 15:40, 14:17)
05/06 13:00Oswald, Philipp - Pichler, David0:1 (2:6, 2:1, 15:40, 30:40, 40:50, 40:30, 40:30, 30:40, 40:0, 40:15, 40:50, 0:0)
05/06 13:50Troost, Siim - Libietis, Mikelis0:0 (4:2, 15:40, 40:30, 50:40, 40:0, 15:30)

TennisExhibitionExhibition Tournament, Doubles

05/06 02:30Zhang C / McLachlan B - Reynolds F / Whaanga Z1:2 (6:4, 1:6, 4:6, 50:40, 15:40, 50:40, 40:15, 40:30, 0:40, 40:15, 40:50, 15:40, 15:40, 40:50, 0:40, 50:40, 40:50, 40:15, 0:40, 30:40, 30:40, 50:40, 0:40, 40:0, 40:50, 40:15, 15:40, 11:16)

TennisRussiaMasters Pro Tour, Singles

05/06 06:00Stepin, Alexander - Nosov, Matvei3:2 (4:6, 2:6, 7:6, 6:4, 6:4, 0:40, 40:0, 30:40, 50:40, 30:40, 50:40, 30:40, 40:30, 40:50, 0:0, 40:50, 15:40, 40:0, 30:40, 30:40, 30:40, 40:30, 15:40, 0:0, 50:40, 0:40, 50:40, 40:50, 40:30, 0:40, 40:15, 0:40, 40:15, 40:50, 40:15, 15:40, 6:3, 0:0, 40:15, 40:15, 0:40, 40:15, 15:40, 40:0, 15:40, 40:0, 15:40, 50:40, 0:0, 40:50, 40:15, 40:15, 30:40, 40:50, 40:0, 30:40, 40:0, 40:15, 40:0, 0:0, 25:26)
05/06 06:00Kshenin, Artem - Bogdanov, Mark1:3 (4:6, 7:6, 3:6, 6:7, 15:40, 40:15, 40:40, 40:30, 40:50, 40:30, 30:40, 30:40, 30:40, 40:0, 0:40, 50:40, 30:40, 30:40, 40:30, 40:30, 40:50, 40:30, 30:40, 40:30, 40:50, 6:3, 0:40, 50:40, 30:40, 15:40, 40:50, 40:15, 15:40, 40:0, 30:40, 40:30, 0:40, 40:0, 40:30, 30:40, 40:50, 50:40, 0:40, 40:30, 15:40, 40:15, 0:40, 4:6, 0:0, 20:25)
05/06 09:15Shirokov, Nikolay - Migachev, Oleg0:3 (6:7, 4:6, 6:7, 15:40, 40:30, 40:50, 30:40, 15:40, 30:40, 50:40, 40:0, 40:50, 9:10, 0:0, 30:40, 40:0, 15:40, 40:30, 15:40, 50:40, 40:30, 30:40, 0:40, 30:40, 0:0, 50:40, 40:50, 50:40, 40:15, 40:50, 0:40, 30:40, 0:40, 40:30, 50:40, 0:40, 50:40, 5:6, 0:0, 16:20)
05/06 09:45Tsirkin, Vladimir - Ronzhin, Pavel0:3 (4:6, 4:6, 4:6, 30:40, 0:0, 40:50, 30:40, 40:15, 15:40, 40:15, 15:40, 50:40, 40:50, 50:40, 0:40, 40:50, 50:40, 40:0, 30:40, 40:50, 15:40, 40:30, 0:40, 40:15, 40:50, 0:0, 12:18)
05/06 11:40Merkulov, Denis - Povalishnikov, Pavel3:0 (6:3, 6:4, 7:6, 50:40, 15:40, 40:0, 15:40, 50:40, 40:50, 40:0, 50:40, 50:40, 0:0, 30:15, 40:0, 0:30, 40:0, 0:15, 50:40, 30:15, 15:0, 40:15, 15:40, 40:0, 15:40, 50:40, 15:40, 40:0, 15:40, 50:40, 15:40, 40:30, 15:40, 40:30, 10:9, 0:0, 19:13)
05/06 12:15Sazankov, Alexander - Dubinin, Alexey1:2 (3:6, 2:6, 7:6, 1:1, 40:40, 15:40, 0:0, 0:40, 40:0, 0:40, 40:15, 30:40, 30:40, 30:40, 0:40, 0:0, 50:40, 40:30, 40:50, 40:30, 30:40, 40:50, 15:40, 40:15, 30:40, 40:30, 15:40, 40:30, 6:3, 50:40, 0:40, 15:15)

TennisUkraineSetka Cup, Singles

05/06 06:00Kyryliul, A. - Puzanov, Denis0:2 (6:7, 4:6, 40:0, 40:0, 40:30, 15:40, 40:0, 0:40, 40:30, 2:6, 30:40, 30:40, 40:30, 0:40, 40:40, 40:15, 30:40, 30:40, 40:15, 30:40, 0:0, 10:13)
05/06 07:20Dobrinskiy, Roman - Doroshenko, Alexei2:0 (6:1, 7:5, 40:40, 40:40, 40:15, 40:30, 40:0, 40:40, 0:0, 40:15, 15:40, 40:40, 40:40, 30:40, 40:40, 40:40, 40:40, 40:0, 40:40, 40:15, 40:15, 0:0, 13:6)
05/06 07:20Valevskyi, Daniil - Veselov, Mykhaylo0:2 (0:6, 3:6, 40:40, 0:40, 15:40, 30:40, 15:40, 40:40, 30:40, 40:30, 40:40, 0:40, 40:40, 30:40, 40:40, 0:0, 3:12)
05/06 08:40Doroshenko, Alexei - Fedotov, Ivan0:2 (3:6, 5:7, 40:30, 15:40, 30:40, 40:40, 15:40, 40:30, 40:40, 15:40, 15:40, 0:0, 40:40, 40:40, 40:40, 40:40, 40:15, 15:40, 40:15, 15:40, 40:15, 30:40, 30:40, 40:40, 0:0, 8:13)
05/06 10:00Veselov, Mykhaylo - Puzanov, Denis2:0 (7:6, 6:4, 40:40, 40:0, 40:15, 40:40, 30:40, 6:5, 0:0, 30:40, 30:40, 40:40, 0:40, 40:0, 40:40, 40:30, 40:30, 40:40, 40:15, 0:0, 13:10)
05/06 11:10Dobrinskiy, Roman - Yanovsky, Alexander2:1 (6:2, 4:6, 1:0, 40:30, 15:40, 40:15, 40:40, 40:0, 40:15, 40:0, 40:40, 15:40, 40:30, 15:40, 40:40, 40:40, 0:40, 30:40, 40:40, 15:40, 0:0, 4:5, 11:8)
05/06 12:30Doroshenko, Alexei - Yanovsky, Alexander0:2 (3:6, 1:6, 15:40, 40:30, 15:40, 40:0, 40:40, 30:40, 0:0, 40:40, 0:40, 30:40, 30:40, 30:40, 40:0, 40:40, 0:0, 4:12)
05/06 12:30Veselov, Mykhaylo - Kyryliul, A.2:0 (6:3, 6:0, 40:40, 40:40, 40:30, 0:0, 40:30, 40:0, 40:40, 40:0, 40:15, 40:0, 0:0, 12:3)

TennisRussiaLiga Pro, Singles

05/06 08:00Simov, Tikhomir - Zhelev, Plamen2:0 (6:4, 6:2, 40:30, 30:40, 40:15, 30:40, 40:50, 50:40, 40:0, 40:30, 40:15, 50:40, 40:15, 15:40, 40:15, 15:40, 50:40, 50:40, 0:0, 12:6)
05/06 09:30Mitev, Kristian - Mikhailov, Manol2:0 (6:2, 6:1, 50:40, 40:50, 40:0, 30:40, 40:0, 50:40, 40:0, 40:0, 40:15, 40:15, 40:30, 40:15, 40:50, 40:0, 0:0, 12:3)
05/06 11:00Slavov, Gergi - Kolev, Martin0:2 (4:6, 3:6, 40:50, 50:40, 0:40, 15:40, 50:40, 40:50, 50:40, 50:40, 15:40, 30:30, 50:40, 40:50, 0:40, 0:30, 40:0, 30:30, 40:50, 15:15, 0:0, 7:12)
05/06 12:30Ganchev, Ivko - Georgiev, Anton1:0 (7:5, 5:4, 40:30, 40:30, 30:40, 40:30, 40:0, 40:30, 0:40, 40:0, 40:0, 40:30, 30:40, 30:40, 40:50, 50:40, 40:15, 0:0)

TennisBelarusDaily Aqua Tour, Women, Singles

05/06 08:15Selitskaya, Natalya - Malakhovich, Anna0:2 (5:7, 3:6, 15:40, 0:40, 50:40, 40:30, 15:40, 15:40, 40:30, 40:50, 40:15, 15:40, 0:40, 0:0, 40:30, 15:40, 40:30, 40:50, 50:40, 15:40, 15:40, 15:40, 30:40, 0:0, 8:13)
05/06 10:00Bayrashevskaya, Elena - Dzehalevich, Ekaterina0:2 (6:7, 1:6, 40:50, 40:50, 15:40, 40:15, 15:40, 40:15, 40:50, 40:30, 40:30, 50:40, 30:40, 5:6, 0:0, 40:50, 15:40, 0:40, 0:40, 0:40, 50:40, 30:40, 0:0, 7:13)

TennisRussiaSpring Tour, Singles

05/06 11:30Saplin, Kirill - Khurtov, Daniil1:2 (6:4, 4:6, 0:1, 0:40, 40:30, 15:40, 40:15, 30:40, 40:0, 40:50, 40:15, 50:40, 0:0, 40:15, 15:40, 0:0, 10:11)

TennisRussiaDaily Pro Tour, Women, Singles

05/06 11:30Rafalskaya, Anastasiya - Sergel, Anna2:1 (2:6, 6:3, 6:2, 15:40, 30:40, 40:50, 0:15, 40:15, 40:30, 40:40, 30:30, 40:30, 15:40, 40:0, 40:30, 40:15, 40:30, 40:0, 40:50, 50:40, 40:50, 40:15, 50:40, 0:0, 14:11)

TennisUSAUS Pro Series, Women, Singles

05/06 12:00Elie, Jennifer - Black, Hurricane Tyra2:1 (1:6, 6:1, 1:0, 8:7)

TennisExhibitionExhibition Tournament, Mixed

05/06 12:15Studenny, Mikhail - Abramovich, Anastasiya0:2 (1:6, 1:6, 15:40, 15:40, 15:40, 40:50, 30:40, 40:50, 0:0, 2:12)

TennisBelarusDaily Pro Tour, SIngles

05/06 13:55Sharlay, Semen - Novik, Sergey0:0 (4:2, 40:50, 30:40, 40:30, 40:30, 0:15)

BasketballChinese TaipeiUniversity League, Women

05/06 03:30Shih Chien University (w) - I-Shou University (w)62:68 (35:38, 22:19, 13:19, 23:17, 4:13)
05/06 06:35Tungnan University (w) - National Taipei University (w)55:68 (23:32, 32:36, 9:20, 14:12, 10:18, 22:18)

BasketballChinese TaipeiUniversity League

05/06 05:00Pintung University - Chung Yuan Christian Univ.44:62 (20:29, 7:21, 13:8, 14:17, 10:16)
05/06 08:20National Taiwan Sport University - University of Taipei80:86 (51:36, 27:18, 24:18, 15:32, 14:18)

BasketballInternationalClub Friendly Games

05/06 10:30Jaws Unleashed - Eagle BBQ116:98 (60:46, 56:52, 33:25, 27:21, 28:27, 28:25)
05/06 12:30Camer - The Desert Wolf89:112 (51:59, 38:53, 28:32, 23:27, 24:24, 14:29)

BaseballJapanNPB

05/06 05:00Hokkaido Nippon-Ham Fighters - Yokohama Dena Baystars4:4 (3:0, 1:4, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 1:0, 0:0)
05/06 05:00Tohoku Rakuten Golden Eagles - Chiba Lotte Marines2:6 (2:3, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
05/06 06:00Chunichi Dragons - Saitama Seibu Lions5:8 (5:2, 0:0, 3:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:5, 0:0, 0:0, 0:0)
05/06 06:00Tokyo Yakult Swallows - Yomiuri Giants2:2 (1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
05/06 10:00Hiroshima Toyo Carp - Orix Buffaloes0:5 (0:1, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0)

BaseballChinese TaipeiCPBL Minor

05/06 06:00Fubon Guardians II - Wei Chuan Dragons II4:10 (4:4, 0:2, 1:0, 0:1, 3:0, 0:1, 0:2, 0:4, 0:0, 0:0)

BaseballSouth KoreaKBO

05/06 10:30Kiwoom Heroes - LG Twins6:3 (6:2, 3:0, 3:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
05/06 10:30Doosan Bears - Kia Tigers5:1 (1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0)
05/06 10:30Hanwha Eagles - NC Dinos2:13 (0:7, 0:2, 0:0, 0:1, 0:1, 0:3, 0:0, 0:4, 0:0, 2:2)
05/06 10:30Lotte Giants - KT Wiz6:4 (3:2, 3:2, 0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1, 3:1, 0:0, 0:0)
05/06 10:30SK Wyverns - Samsung Lions4:1 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0)

BaseballChinese TaipeiCPBL

05/06 11:35Fubon Guardians - Rakuten Monkeys3:3 (0:2, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 1:0)
05/06 11:35Uni Lions - Chinatrust Brothers6:5 (5:5, 1:3, 0:0, 1:2, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0)

FutsalVietnamNational League

05/06 08:00Hung Gia Khang Dak Lak - Quang Nam3:2 (1:2, 2:0)
05/06 10:00Vietfootball - Cao Bang4:4 (2:1, 2:3)
05/06 13:00Tan Hiep Hung - Sanna Khanh Hoa0:1 

Rugby LeagueRugby LeagueAustralia NRL

05/06 09:00Penrith Panthers - New Zealand Warriors26:0 (16:0, 10:0)
05/06 10:55RLC Melbourne Storm - South Sydney Rabbitohs22:8 (8:6, 14:2)

DartsExhibitionExhibition Games

05/06 10:30Hubbard, James - Nicholson, Paul3:5 
05/06 10:55Evans, David - Hubbard, James4:5 
05/06 11:20Nicholson, Paul - Evans, David5:1 
05/06 11:45Marsh, Scott - Hubbard, James4:5 
05/06 12:10Adams, Martin - Nicholson, Paul1:5 
05/06 12:35Sherrock, Fallon - Evans, David2:5 
05/06 13:00Hubbard, James - Adams, Martin1:5 
05/06 13:40Nicholson, Paul - Sherrock, Fallon2:5 

Confirmation

Do you really want to proceed?
OK Close

Session Expired

Please login again
Close

Multiple sessions

You have been signed out due to multiple logins. Please sign in again
OK